Afrikansk pygmæ pindsvin Danmark

og rescuescenter

betingelser for medlemskab

 Stk. 1. Medlemmer skal overholde dyreværnsloven:

  
​ § 1.Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte, praktiske og videnskabelige erfaringer.

§ 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf § 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

  Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på bindsel, tøjr og lignende indretninger.

  Stk. 3. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen. Dette gælder dog ikke fritgående dyr på græs eller     lignende. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt.” 
 
Stk. 2. Medlemmer skal overholde de anbefalinger som foreningen har udstedt under “De etiske retningslinjer”.

Stk. 3. Bestyrelsen kan afvise et medlemskab, hvis den finder det begrundet. En sådan afvisning sættes til afstemning på næstkommende generalforsamling.  

Stk. 4. Udmeldelse skal ske til foreningens kasserer og er gældende fra begyndelsen af den næste måned


kontigent

Stk. 1. Foreningen opkræver et gebyr for 20 DKK for medlemskab. Hvis man opretter en stamtavle koster dette 20 DKK og er inkl.medlemskab.  Disse penge bruges til omkostninger mm. ved generalforsamlinger.  

Stk. 2. Det vil koste 20 DKK at få sit pindsvin registreret i foreningens stambogskontor og modtage en digital kopi af stamtavlen udarbejdet i programmet “Breeders Assistant”. 


vedtægter

Afrikansk pygmæpindsvin og rescuecenter Danmark


§1 Navn og hjemsted.


Stk.1. Foreningens navn er Afrikansk pygmæpindsvin og rescuecenter Danmark
forkortet APPDK
Stk.2. Foreningens hjemsted er formandens adresse.
Stk.3. Foreningen er ikke tilknyttet andre foreninger eller landssammenslutninger, men er
en selvstændig frivillig forening.


§2 Formål.


Stk.1. Foreningens formål er:
A. At sprede viden omkring afrikanske pygmæpindsvin samt deres pleje og pasning.
B. At få en fælles registrering af pindsvinenes stamtavler, ved brug af PC-programmet
“Breeders assistant”.
C. At drive et rescuecenter for afrikanske pygmæpindsvin som har brug for
rehabilitering.


§3 Medlemskreds.


Stk.1. Det er som udgangspunkt gratis at være medlem af foreningen.
Stk. 2. Foreningens medlemmer skal overholde de regler som foreningen har udstedt
samt dyreværnsloven (se “betingelser for medlemskab”).
Stk. 3. Foreningen forbeholder sig retten til at ophæve medlemskabet hos individer som
ikke overholder gældende regler. Der vil dog først blive udsendt en skriftlig advarsel.
Stk. 4. Det koster 20 DKK at få registreret sit pindsvin i denne forenings stambogskontor
+ medlemskab og man modtager en digital kopi af stamtavlen som oprettes i “Breeders
Assistant”. Dette beløb opkræves på baggrund af at PC-programmet har et årligt gebyr
for brug.
Hvis man registrere et helt kuld af unger koster de 10 DKK pr. styk.
Hvis man er registreret opdrætter og får min. 4 kuld om året kan man få et
årsabonnement til 100 DKK.
Dette skyldes at hvis forældrene til pindsvinene findes i stambogskontoret i forvejen er
det nemmere at oprette nye stamtavler.


§4 Betingelser for medlemskab.


Stk. 1. Medlemmer skal overholde dyreværnsloven:
“ § 1. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse,
angst, varigt men og væsentlig ulempe.
§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses,
fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og
sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte, praktiske og videnskabelige erfaringer.
§ 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf.
§ 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder
og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.
Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på bindsel, tøjr og lignende indretninger.
Stk. 3. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen. Dette gælder
dog ikke fritgående dyr på græs eller lignende. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt.”
Stk. 2. Medlemmer skal overholde de anbefalinger som foreningen har udstedt under
“De etiske retningslinjer”.
Stk. 3. Bestyrelsen kan afvise et medlemskab, hvis den finder det begrundet. En sådan
afvisning sættes til afstemning på næstkommende generalforsamling.
Stk. 4. Udmeldelse skal ske til foreningens kasserer og er gældende fra begyndelsen af
den næste måned.


§5 Kontingent:


Stk. 1. Foreningen opkræver et gebyr for 20 DKK for medlemskab. Hvis man opretter en
stamtavle koster dette 20 DKK og er inkl.medlemskab.
Disse penge bruges til omkostninger mm. ved generalforsamlinger.
Stk. 2. Det vil koste 20 DKK at få sit pindsvin registreret i foreningens stambogskontor
og modtage en digital kopi af stamtavlen udarbejdet i programmet “Breeders Assistant”.


§6 Karantæne og ophævelse af medlemskab:


Stk. 1. Disse punkter kan give karantæne efter bestyrelsens beslutning og kræver ikke
generalforsamlingens godkendelse.
1. Dyreværnsloven ikke bliver overholdt (jf. dyreværnsloven.). Er medlemmet tidligere dømt for
brud på dyreværnsloven, vil en af bestyrelsesmedlemmerne fra APPDK aflægge
medlemmet/opdrætteren et besøg efter aftale med medlemmet, og se om de etiske
retningslinjer bliver overholdt.
2. Hvis opdrættere ikke overholder avlsvejledninger og de etiske retningslinjer som vejledende
udgangspunkt kan medlemskabet blive ophævet.
3. Hvis der formidles dyr, som er syge eller såfremt der er sygdomstegn i bestanden. Dette
omfatter også smitsomme parasitter. (Bevist ved øjeblikkeligt dyrlægebesøg). Der skal
fremlægge en skriftlig rapport fra dyrlæge besøget som bevisførelse.
Såfremt en registeret opdrætter uvidende har videresolgt et sygt dyr skal der laves en skriftlig
aftale mellem opdrætter og køber omkring betaling af dyrlægeregninger og evt. kompensation
ved dyrets bortgang.
4. Enhver person, som modarbejder APPDK eller udtaler sig negativt omkring foreningen, dens
medlemmer eller regisrerede opdrættere i offentlig forum uden gyldig grund.
Stk. 2. Såfremt et medlem får karantæne vil medlemmet blive frataget alle sine
tillidsposter fra den dag at karantænen træder i kraft.
Stk. 3. En udvisning af et medlem som har overtrådt de etiske retningslinjer
(overtrædelse af dyreværnsloven er øjeblikkelig udvisningsgrund) vil blive taget op til
afstemning ved næstkommende generalforsamling. For at et medlem kan bortvises
vil det kræve ⅔ af stemmerne til generalforsamlingen. Det pågældende medlem skal
have mulighed for at være til stede til generalforsamlingen og tale sin sag.
Stk. 4. Et bortvist medlem kan anmode om at blive medlem igen ved næste
generalforsamling.


§7 Generalforsamlingen


Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af
december måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.
Stk. 3. Alle medlemmer som er over 16 år og har været medlem af foreningen i
minimum 14 dage har stemmeret til generalforsamlingen.
Stk. 4. Man skal være fyldt 18 år og have holdt afrikanske pindsvin i min. 12 måneder
før man kan indvælges i foreningens bestyrelse. Valg foregår ved at den som
modtager størstedelen af stemmerne fra medlemmer og bestyrelse vælges ind i
bestyrelsen.
Alle medlemmer har 1 stemme. Der stemmes personligt, og man kan ikke stemme
via. SMS eller E-mail hvis man ikke har mulighed for at komme til
generalforsamlingen - stemmerne afgives skriftligt.
Medlemmer som bor vest for storebælt kan få kompensation og stemme via SMS
eller E-mail, disse stemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen (indkaldelse er 4 uger før).
Bestyrelsens medlemmer og formand vælges ind til 24 måneder af gangen.
Formand og bestyrelse vælges på lige årstal, mens næstformand og kasserer
vælges på ulige årstal.
Stk. 5. Der skrives referat ved hver generalforsamling, og referatet udsendes pr.
E-Mail senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse og referatet lægges ud
på foreningens hjemmeside.
Stk. 6. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis min. 20% af
medlemmerne af foreningen ønsker dette.
Stk. 7. Forslag om ændringer i foreningens etiske retningslinjer eller andet skal være
bestyrelsen i hænde min. 14 dage før generalforsamlings afholdelse.
Stk.8. Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, der vælges ved
generalforsamlingens start.
Stk. 9. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Beretning af formanden om arbejdet i det forløbne år og plan for arbejdet i det kommende år.
3. Kasserens beretning, evt. Ændringer i pris for brug af programmet “Breeders Assistant” eller andre
uforudsete udgifter.
4. Stambogkontorets beretning.
5. Indkomne forslag.
6. Valg:
a. Formand for 12 måneder
b. Kasserer for 12 måneder
c. Bestyrelsesmedlemmer  for 12 måneder
d. Suppleanter for kasserer og formand.
8. Andet.


§8 Bestyrelsen


Stk. 1. Bestyrelsens medlemmer vælges ved generalforsamlingen. Bestyrelsen består
altid af min. 3 medlemmer: Formand, næstformand og kasserer.
I bestyrelsen eller forretningsudvalget må der højst sidde 2 familiemedlemmer. Med
familie forstås: børn, forældre, samlevende, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn.
Bestyrelsen kan bestå af både registrerede opdrættere og almene medlemmer som vil
arbejde for at sikre foreningens fremtid og opnå foreningen formål.
Stk. 2. Foreningens bestyrelse står for den daglige drift af foreningen. Bestyrelsens
arbejde vil fremgå på foreningens Facebook side og via. E-Mail og på hjemmesiden.
§9 Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Der kan ske ændringer i foreningens vedtægter eller de etiske retningslinjer ved
afstemning til generalforsamlingen. Ændringer skal stemmes ind med min. ⅔ dele af
stemmerne.


§9 Økonomi

.
Stk. 1. Foreningens kasserer er ejeren af programmet “Breeders assistant” da det er
ham/hende som registrerer de stamtavler der udarbejdes og betaler programmets
gebyr.
Stk. 2. Eventuelt overskud fra registreringerne af stamtavler bruges til at betale
dyrlægeregninger og øvrige udgifter i forhold til arbejdet med rescuepindsvinene.
Stk. 3. Foreningen vil aldrig blive en CVR registreret forening og vil tjene langt under
50.000 DKK årligt. Foreningen modtager gerne donationer i form af brugt udstyr, hjul,
skåle, overskydende foder mm. til rescuecenteret men ikke penge.


§10 Stambogskontor (stamtavle registrering)

.
Stk. 1. Det koster 20 DKK at få registreret sit pindsvin i foreningens stambogskontor
inkl. medlemskab..
Stk . 2. Pindsvinets stamtavle vil blive oprettet i programmet “Breeders Assist”.
Stk. 3. Der kan oprettes stamtavler på ALLE pindsvin i foreningens stambogskontor,
ligegyldigt hvor mange led der er kendte af pindsvinets genetiske ophav. Det er dog
imod foreningens etiske retningslinjer at avle på pindsvin med mindre end 2 led i
stamtavlen (mor, far, mormor, morfar, farmor og farfar).
Stk. 4. Pindsvin fra alle lande kan registreres.
Stk. 5. Alle medlemmer kan registrere deres pindsvin i stambogskontoret.jf. §15 Tegningsregler og hæftelse.
Stk. 1. Medlemmer af foreningen hæfter ikke økonomisk for nogle af de forpligtelser der
påhviler foreningen.
Stk. 2. Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer. Disse 3 individer
hæfter for foreningens udgifter til hjemmeside, stamtavleregistrering mm.
Stk. 3. Ved afholdelse af generalforsamlinger vil mad & drikke komme ved deltagernes
velvilje (alle medbringer noget til fælleskabet - kaffe, te, kage mm. Så afholdelse af
møder ikke bliver en udgift). Generalforsamlinger vil primært afholdes i private hjem.


§11 Opløsning af foreningen.


Stk. 1. Forslag om foreningens opløsning skal tages op til generalforsamlingen.
Foreningen opløses hvis ⅔ af stemmerne, stemmer for at opløse foreningen, ellers hvis
foreningen ikke har mere end 3 medlemmer.
Stk. 2. Hvis foreningen opløses vil et eventuelt økonomisk overskud gå til pindsvine
rescue centerere eller andre foreninger for dyrenes velfærd f.eks. Dyrenes værn. Ikke til
bestyrelse eller medlemmer.


§12 Datering.


Stk.1. Foreningen stiftes med en opstarts bestyrelse som består af:
Formand: Lajla Østrup
Næstformand: Jacobine Moestrup
Kasserer: Flemming Østrup
Suppleanter og bestyrelsesmedlemmer: Linea Simone Steengaard Christensen & Lotte
Langkilde
Stk. 2. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling D. 8 Juli 2018.
Ordstyrerens underskrift:


bliv medlem

udfyld nedenstående og jeg vender tilbage hurtigst mulig